* FAQ    * Search  * Register * Login 
Active topics
Unanswered topics

All times are UTC-06:00Post new topic  Reply to topic  [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: [wxglade][python] My first desktop env application!!
PostPosted: Sun Sep 07, 2014 9:11 pm 
Offline
DBB Artist
DBB Artist
User avatar

Joined: Mon Aug 01, 2005 8:47 am
Posts: 7124
Location: Ơ̸̦͇̲̬̭̱̰͎̞͈̣͎͚̳ͬ͋̃̀̇͊͂͋͐ͦ̽ͣ̂ͥ͊̅̀̚͠ B̶͖̯͉̜̰̲̓̔͋̈́ͅ È̯ Y̪̤̼͉̠̙͝
To make it work, I believe you need to install python-wxglade, because I don't think most distros have that by default.

Image

This program isn't really a solution to anything, since all file managers can mount a network drive. But I wanted to try making one, so here it is!

Code:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-
#
# generated by wxGlade 0.6.8 on Sun Sep  7 16:38:49 2014
#
import subprocess
import wx

# begin wxGlade: dependencies
import gettext
# end wxGlade

# begin wxGlade: extracode
# end wxGlade


class MyFrame(wx.Frame):
    def __init__(self, *args, **kwds):
        # begin wxGlade: MyFrame.__init__
        kwds["style"] = wx.DEFAULT_FRAME_STYLE
        wx.Frame.__init__(self, *args, **kwds)
        self.combo_box_1 = wx.ComboBox(self, wx.ID_ANY, choices=[], style=wx.CB_DROPDOWN)
        self.button_5 = wx.Button(self, wx.ID_ANY, _("Reload"))
        self.label_1 = wx.StaticText(self, wx.ID_ANY, _("Username"), style=wx.ALIGN_CENTRE)
        self.text_ctrl_1 = wx.TextCtrl(self, wx.ID_ANY, "", style=wx.TE_PROCESS_TAB)
        self.label_2 = wx.StaticText(self, wx.ID_ANY, _("Password"), style=wx.ALIGN_CENTRE)
        self.text_ctrl_2 = wx.TextCtrl(self, wx.ID_ANY, "", style=wx.TE_PROCESS_TAB | wx.TE_PASSWORD)
        self.label_3 = wx.StaticText(self, wx.ID_ANY, _("Mount Location"))
        self.text_ctrl_3 = wx.TextCtrl(self, wx.ID_ANY, _("/MEDIA/"))
        self.panel_4 = wx.Panel(self, wx.ID_ANY)
        self.button_4 = wx.Button(self, wx.ID_ANY, _("Connect"))

        self.panel_5 = wx.Panel(self, wx.ID_ANY)
        self.panel_6 = wx.Panel(self, wx.ID_ANY)

        self.__set_properties()
        self.__do_layout()

        self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.reload, self.button_5)
        self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.connect, self.button_4)

        # end wxGlade

    def __set_properties(self):
        # begin wxGlade: MyFrame.__set_properties
        self.SetTitle(_("frame_1"))
        self.combo_box_1.SetSelection(0)
        # end wxGlade

    def __do_layout(self):
        # begin wxGlade: MyFrame.__do_layout
        sizer_1 = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL)
        grid_sizer_1 = wx.GridSizer(6, 2, 0, 0)
        grid_sizer_1.Add(self.combo_box_1, 0, 0, 0)
        grid_sizer_1.Add(self.button_5, 0, 0, 0)
        grid_sizer_1.Add(self.label_1, 0, wx.EXPAND, 0)
        grid_sizer_1.Add(self.text_ctrl_1, 0, wx.EXPAND, 0)
        grid_sizer_1.Add(self.label_2, 0, wx.EXPAND, 0)
        grid_sizer_1.Add(self.text_ctrl_2, 0, wx.EXPAND, 0)
        grid_sizer_1.Add(self.label_3, 0, wx.EXPAND, 0)
        grid_sizer_1.Add(self.text_ctrl_3, 0, wx.EXPAND, 0)
        grid_sizer_1.Add(self.panel_4, 1, wx.EXPAND, 0)
        grid_sizer_1.Add(self.button_4, 0, 0, 0)
        grid_sizer_1.Add(self.panel_5, 1, wx.EXPAND, 0)
        grid_sizer_1.Add(self.panel_6, 1, wx.EXPAND, 0)
        sizer_1.Add(grid_sizer_1, 1, wx.EXPAND, 0)
        self.SetSizer(sizer_1)
        sizer_1.Fit(self)
        self.Layout()
        # end wxGlade

    def reload(self, event):  # wxGlade: MyFrame.<event_handler>
        self.combo_box_1.Clear()
       
        ips=self.makeoptions(
                self.removeheaders(
                    self.clean(
                    self.run('gksu -- arp-scan --interface=wlan0 --localnet')
                    )
                )
            )
        for ip in ips:
            print ip
            self.combo_box_1.Append(ip)
        print ips
        event.Skip()


    def run(self, command):
       print command
       process=subprocess.Popen(
          command.split(),
          stdout=subprocess.PIPE
          )
       return process.communicate()[0]

    def clean(self, line):
        line=line.split("\n")
        final=[]
        for part in line:
            block=part.split("\t")
            if block[0]!='':
                final.append(list(block))
        return final

    def removeheaders(self, l):
        l=l[2:]
        l=l[:-2]
        return l

    def makeoptions(self, l):
        b=[]
        for a in l:
           b.append(str(a[0])+"/"+str(a[2]))
        return b

    def connect(self, event):  # wxGlade: MyFrame.<event_handler>
        items=dict()
        items["LOCALIP"]=self.combo_box_1.GetValue().split("/")[0]
        items["USERNAME"]=self.text_ctrl_1.Value
        items["PASSWORD"]=self.text_ctrl_2.Value
        items["SERVERNAME"]=self.text_ctrl_3.Value
        self.run("gksu -- mkdir {SERVERNAME}".format(**items))
        run="gksu -- mount -t cifs smb//{LOCALIP}/C {SERVERNAME} -o username={USERNAME},password={PASSWORD}".format(**items)
        print run
        self.run(run)
        event.Skip()# end of class MyFrame
if __name__ == "__main__":
    gettext.install("app") # replace with the appropriate catalog name
    app = wx.PySimpleApp(0)
    wx.InitAllImageHandlers()
    frame_1 = MyFrame(None, wx.ID_ANY, "")
    app.SetTopWindow(frame_1)
    frame_1.Show()
    app.MainLoop()

_________________
s☼-£♦и̫͍ͥ̍ͪ͌̓͗͡о̡̹̱͊̅ͮ̓̕͢б̧̝̻̪̤̳̜͐̓̉ͤ͢͜ ͙̬͙̆̑ͮ̐ͭ̾̂́͘i̎̌̾̓̽̀̈̓̀҉͉̙̦͎̘̝͕f̻͕͔̘ͣͣ̓͊̿͢͜ ͍͔͈͕̮̫ͣ̆ͮ̊͋/♂6Æ!♪╩"▲L└уͭ̂͐̇҉̴̣̼̞̠̯͓̺̞ф̜̊͌̈́̋̏̐́ц̨͔̮̿̇ ̨̛͖̙͖̖̮̗̱ͩ̆͞ͅа̥͇̞̖͚̟̅͐ͤ͞͠͠э̜̘̩̳̬͔̾ͯ̀ͫ̒̐̿ͅͅг̭̖̀ͦ̒̑ͥ̌ͮͫ͞ё͔̟̃ͬ̾̓͟ё̦̞̙̫͔̩͑̀͂ͯ̄̔̃̑̀͠ͅͅ


Top
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Reply to topic  [ 1 post ] 

All times are UTC-06:00


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  Descent'rs have piloted these pages
 
The layout and contents contained within this site are © DescentBB.net 1997-2006.
Descent, Descent II are © Parallax Software Corporation.
Descent III is Outrage Entertainment.
Descent is a Trademark of Interplay Productions.

Miner Wars™ is trademark of Keen Software House s. r. o.
.


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group